پائولو فريره
آموزش ستمديدگان
۱۹۷۰
برگردان از احمد بيرشک و سيف الله داد - انتشارات خوارزمى