ى. کهن
قربانی، تواب یا عامل رژیم اسلامی؟
آبان ۱۳۹۹
در ادامه نوشتار قبلى از ى. کهن: "نگاهی به تابوت زندگان"