ویلیام رابینسون
«سوسیالیزم ابلهانه» چپ «ضدامپریالیست»
شهريور ۱۴۰۲
سوسیالیست آلمانی آگوست ببل میگفت که یهودی‌ستیزی «سوسیالیزم ابلهان» است چرا که یهودستیزان تنها وقتی استثمار سرمایه‌دارانه را به رسمیت میشناسند که استثمارگر یهودی باشد در غیر اینصورت چشمان خود را به استثماری که عامل آن اقشار دیگر باشد میبندند. پس از یک قرن این سوسیالیزم ابلهانه دوباره احیاء شده است. اینبار توسط چپی که خود را «ضدامپریالیست» میداند و استثمار و ستم سرمایه‌دارانه را تنها وقتی که از جانب ایالات متحده و قدرتهای غربی و حکومتهایی که اینها حامی آن هستند اعمال شده باشد محکوم میکند اما نه تنها چشم خود را بر دولتهای سرکوبگر و اقتدارگرا و دیکتاتوری که مورد خصم واشنگتن هستند میبندد بلکه از آنان حمایت نیز میکند. در این نوشته درباره چین و نیکاراگوئا و بریکس و چندقطبی‌گرایی صحبت میکنم چرا که این موارد بخوبی منطق پیچیده و واپسگرای این چپ «ضد‌امپریالیست» را آشکار میکنند.

ویلیام رابینسون
سرمایه داری جهانی: بحران بشریت وفاشیسم قرن بیست و یکم
شهريور ۱۳۹۸

ویلیام رابینسون
فاشیزم قرن بیست و یکمی و بحران سرمایه‌داری
ارديبهشت ١٣٩٨
آیا فاشیزم قرن بیست و یکمی قادر به حل بحران سرمایه‌داری جهانی هست؟ مقاله اى از ویلیام رابینسون - مترجم: ج.ص. 

ویلیام رابینسون
شورش جهانیِ ضدحکومتی: هرج و مرج بعدی؟
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Global Rebellion: The Coming Chaos? ترجمه: نازنین و یامین

ویلیام رابینسون
بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Accumulation Crisis and Global Police State, 2018 ترجمه: نازنین و یامین