ویلیام رابینسون
سرمایه داری جهانی: بحران بشریت وفاشیسم قرن بیست و یکم
شهريور ۱۳۹۸

ویلیام رابینسون
فاشیزم قرن بیست و یکمی و بحران سرمایه‌داری
ارديبهشت ١٣٩٨
آیا فاشیزم قرن بیست و یکمی قادر به حل بحران سرمایه‌داری جهانی هست؟ مقاله اى از ویلیام رابینسون - مترجم: ج.ص. 

ویلیام رابینسون
شورش جهانیِ ضدحکومتی: هرج و مرج بعدی؟
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Global Rebellion: The Coming Chaos? ترجمه: نازنین و یامین

ویلیام رابینسون
بحران انباشت و دولتِ پلیسیِ جهانی
ارديبهشت ۱۳۹۷
از مقاله William I. Robinson, Accumulation Crisis and Global Police State, 2018 ترجمه: نازنین و یامین