ولاديمير ماياکوفسکی
ديگر - گزيده اشعار
۱۳۸۶
برگردان از شهاب آتشکار - انتشارات میر