وزیر فتحی
سلام بر مَلَک الموت
شهريور ۱۳۹۷
شعری از وزیر فتجی به مناسبت مرگ سناتور مک کین

وزیر فتحی
دیالکتیک تعلیق
مرداد ۱۳۹۷
تبیین نظریه با نگاهی بر نقش و کارکرد یاوران ِ دوفاکتوی جمهوری اسلامی - پیشگفتار

وزیر فتحی
ایران و جهان: چشم اندازها و مواضع ما
آذر ١٣٩٥
از سايت فراپيش

وزیر فتحی
تاًملی دیگربار بر طرح خاورمیانه ی سوسیالیستی
آبان ١٣٩٦
از سايت فراپيش

وزیر فتحی
بابونه در برهوت
فروردين ۱۳۹۱
مجموعه اشعارى از وزير فتحى (رهياب) – فروردين ۱۳۹۱

وزیر فتحی
سخنرانی به مناسبت روز جهانی کارگر
مه ۱۳۹۳
سخنرانی در باره اهميت و ضرورت سازمانيابى طبقه کارگر

وزیر فتحی
مشخصه ها و مشترکات زندانیان سیاسی دهه ی شصت
مهر ۱۳۹۲
سخنرانى در واشنگتن به مناسبت سالروز کشتار زندانيان سياسى سال ۱۳۶۷

وزیر فتحی
آرمان خواهان – زندانيان سياسى دهه شصت
۱۳۹۲
آرمان خواهان – در باره زندانيان سياسى دهه شصت - از انتشارات پروسه