هال دريپر
مرگ دولت نزد مارکس و انگلس
آذر ۱۳۹۰
برگردان از سوسن روستا - نشر بيدار

هال دريپر
ماركس‏ و ديكتاتورى پرولتاريا
۱۹۸۷
فصل اول کتاب ديکتاتورى پرولتاريا از مارکس تا لنين – ترجمه م - مهديزاده

هال دريپر
نظريه انقلاب مارکس - جلد اول – دولت و بوروکراسى
۱۹۷۷
ترجمه: حسن شمس آورى - نشر مرکز - بهمن ۱۳۸۲