ناتانيل فلکين
چگونه استالین از تاسیس دولت اسرائیل حمایت کرد
ارديبهشت ۱۴۰۰
منبع: نشریه انقلاب مداوم. ترجمه از فرانسوى: ج. ص.