موشه مخوور
نتايج انتخابات اسرائيل
فروردين ۱۳۹۴
سخنرانى موشه مخوور در لندن در باره نتايج انتخابات اسرائيل - برگردان از ويکلى وورکر– به انگليسى

موشه مخوور
قمار دوجانبه نتانياهو
اسفند ۱۳۹۳
مقاله اى از مارکسيست اسرائيلى در باره انتخابات اسرائيل - از سايت "آرشيو اشغال گرى اسرائيل" - به زبان انگليسى

موشه مخوور
صهيونيزم – تلاش براى کسب مشروعيت
شهريور ۱۳۹۳
مقاله موشه مخوور٬ مارکسيست اسرائيلى در باره صهيونيزم در نشريه ويکلى وورکر - انگليسى