موشه ماخوور
جنگ اسرائیل در غزه
آذر ۱۴۰۲
گفتگوی یاسمین میظر با موشه مخوور در باره جنگ اسرائیل در غزه

موشه ماخوور
بوی تعفن استعمار صهیونیستی
ارديبهشت ۱۴۰۰

موشه ماخوور
صهيونيزم – تلاش براى کسب مشروعيت
شهريور ۱۳۹۳
مقاله موشه مخوور٬ مارکسيست اسرائيلى در باره صهيونيزم در نشريه ويکلى وورکر - انگليسى