موشه ماخوور
بوی تعفن استعمار صهیونیستی
ارديبهشت ۱۴۰۰

موشه ماخوور
صهيونيزم – تلاش براى کسب مشروعيت
شهريور ۱۳۹۳
مقاله موشه مخوور٬ مارکسيست اسرائيلى در باره صهيونيزم در نشريه ويکلى وورکر - انگليسى