مراد فرهادپور، بارانه عماديان
تجديد مستمر برده داری در كاپيتاليسم
شهريور ۱۳۹۴
گزارش سمينار گذار به سرمايه داری: نقد تاريخ فاتحان - از روزنامه اعتماد