محمدرضا شالگونی
فلسطينيان امروز و يھوديان آن روز
فروردين ١٣٨٨
از سايت راه کارگر