مجید نفیسی
دریاچه قو
۸ مارس
برخيز! برخيز! دستان خود را از دو سو بگشا, از جسمِ بيجان خود بيرون آى, و بگذار زيبايي بار ديگر با تو سخن بگويد - از "هديه نوروزي فصلنامه نگاه نو"