مجید صالحی
کژفهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال
مرداد ۱۳۹۹
"پوستون، خصلت دوگانه کار را، نه در تضاد ارزش مصرفی، ارزش مبادله ای، بلکه در دوگانگی کار مشخص، کار مجرد، نتیجه گیری کرده است و تصورش بر این است که کار مجرد، معنای معمول مجرد را ندارد بلکه مجردی متفاوت است."