مجيد صالحى
فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی
دى ١٣٩٨
در باره تز يازدهم از تزهاى مارکس در باره فويرباخ

مجيد صالحى
رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس
تیر۱۳۹۸
ویراست۲