مجموعه مقالات
تفسيرهاي ماركسيستى از بحران كنونى
آذر ۱۳۹۱
لئو پانيچ، ژوزف چونارا، ديويد مكنالي، آلفردو سعد فيلهو، كوستاس لاپاويتساس، ميشل هوسون، رابرت برنر، آندروس پايياتسوس - برگردان از حسن آزاد - نشر بيدار

مجموعه مقالات
بحث در باره نظام مناسبات بين المللى
۱۳۹۱
باب روثورن، ارنست مندل، مارتين نيكولاس، روبين موراي - مترجم: ح.رياحي - نشر بيدار

مجموعه مقالات
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۲
شهريور ۱۳۹۱
مایکل هاینریش، فرد موسلی، پل برکت، ایزومی اومارا، رگینا روث - انتشارت بیدار

مجموعه مقالات
جدال ماركسيسم با آنارشيسم
۱۳۹۰
هال دريپر، ماكسميليان روبل،پل بلكلج، ايان بيرشال - برگردان: ج. آزاد، ف. راستي. ن. ابراهيمي - نشر بيدار

مجموعه مقالات
بحث هايى در باره روش و ساختار كاپيتال - ۱
شهريور ۱۳۹۰
ك. ماركس، ف. انگلس، ر. ميك ، پ. سوييزي، ر. روسدلسكي، ا. مندل، هاجز، س. رهنما، م. هاينريش، ا . رنو - انتشارت بيدار

مجموعه مقالات
سوسياليزم - معرفى آراى ارنست مندل
۱۳۹۰
مترجمين: روستا، سپهر، وزیری، روشن، ثابت، آزاد، حاجبی - نشر بيدار

مجموعه مقالات
اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه
۱۳۹۰
اهميت گسست لنين از ماركسيسم عاميانه براي بازسازي چپ - كوين اندرسون، ميشل لووي، جان ريز، استاتيس كوولاكيس، ساوس ميشل متساس، لويي آلتوسر، جان مالينو - نشر بيدار

مجموعه مقالات
نظريه ماركسيستى مزد
۱۳۸۹
باب روثورن، كنت لاپيدس، فرانسيس گرين، بروس فليپ، ارنست مندل - مترجم: ح.آزاد - نشر بيدار