مايکل لبوويتز
اهميت امروزين مارکسيزم
فروردين ۱۳۹۲
مصاحبه ی ژو مینگ لیانگ با مایکل لبوویتز از نشريه مانثلى ريويو