مايکل رابرتس
تورم منفی در سرمايه دارى
بهمن ۱۳۹۳
مقاله اى از مايکل رابرتس در باره خطر تورم منفى - به زبان انگليسى