مارگارت کولسون
کار زن در سرمایه‌داری
اسفند ۱۳۶۴
مترجم: آ. يونسى – سوسياليسم و انقلاب ۴