مارگارت بنستون
اقتصاد سیاسی رهایی زنان
آذر ۱۳۶۴
ترجمه: آ. یونسی - از سوسياليسم و انقلاب