مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
ترجمه شهاب برهان - ۱۳۹۳

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
مترجم: محمد پور هرمزان

مارکس، انگلس
خانواده مقدس
۱۸۴٥
ترجمه تيرداد نيکى - انتشارات صمد