مارکس
کاپيتال ١.١.٣.٢ – پول يا گردش کالاها، وسیلۀ گردش - الف: دگردیسی کالاها (کتاب گويا)
اسفند ١٣٩٩
کتاب گويا: کاپيتال مارکس – جلد ١ – بخش ١ – فصل ٣ – قسمت ۲- الف

مارکس
کاپيتال ١.١.٣.١ - پول يا گردش کالاها٬ ميزان ارزش ها (کتاب گويا)
بهمن ١٣٩٩
کتاب گويا: کاپيتال مارکس - جلد ١ - بخش ١ - فصل ٣ - قسمت ١

مارکس
کاپيتال ١.١.٢ - مبادله (کتاب گويا)
دی ۱۳۹۹
کتاب گويا: کاپيتال مارکس٬ جلد ٬١ بخش ١ ٬ فصل ٢ ٬ مبادله

مارکس
کاپيتال ١.٣.٧.٢ - پروسۀ توليد ارزش اضافه (کتاب گویا)
آبان ۱۳۹۹
کتاب گويا: کاپيتال- جلد ١ - بخش ٣ - فصل ٧ - قسمت ٢

مارکس
کاپيتال ١.٣.٧.١ - پروسۀ کار يا پروسۀ توليد ارزش‌استفاده (کتاب گویا)
آبان ۱۳۹۹
کتاب گويا: کاپيتال - جلد ١ - بخش ٣ - فصل ٧ - قسمت ١

مارکس
کاپيتال ١.١.١.٣ - شکل ارزش، يا ارزش مبادله‌اى (کتاب گویا)
بهمن ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت٣

مارکس
کاپيتال ١.١.١.٢ - ماهيّت دوگانۀ کار متجسّم در کالا (کتاب گویا)
بهمن ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت٢

مارکس
کاپيتال ١.١.١.١ - دو مؤلّفۀ کالا: ارزش استفاده و ارزش (کتاب گویا)
بهمن ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت١

مارکس
در باره کار مولد و غيرمولد - (کتاب گویا)
١٨٦٣
کتاب گويا: دستنوشته هاى اقتصادى ١٨٦٣مارکس: تئورى هاى ارزش اضافه - ضميمه به بخش اول٬ ١١ و ١٢

مارکس
کاپيتال ١.١.١.٤ - فتيشيزم کالاها و راز آن (کتاب گویا)
دى ١٣٩٨
کتاب گويا : کاپيتال - جلد١- بخش١- فصل١- قسمت ٤

مارکس
کار مزدی و سرمایه - (کتاب گویا)
١٨٤٩
این اولین کتابِ گویا از مارکس به زبان فارسی است. این جزوه در اصل سخنرانی های خود مارکس است که در آن پایه ای ترین مفاهیم اقتصاد سیاسی را برای کارگران تشریح می کند - از سايت آرشیو عمومى ادبیات مارکسیستى

مارکس
خلاصه کتاب باکونین تحت نام «استاتیسم و آنارشی»
فروردين ۱۳۹٧
ترجمه از نازنین و یامین، کندو کاو ٦ – فروردين ۱۳۹٧ – ويژه آنارشيسم

مارکس
نقد برنامه گوتا
۱۸۷۵
ترجمۀ سهراب شباهنگ

مارکس
جنگ داخلى در فرانسه ۱۸۷۱
۱۸۷۱
مترجم: باقر پرهام - نشر مرکز - ۱۳۸۰

مارکس
صورت بندى هاى اقتصادى پيشا سرمايه دارى
۱۸۵۸
از گروندريسه مارکس - ترجمه ۱۳۵۳ از خ. پارسا

مارکس
هيجدهم برومر لوئى بناپارت
۱۸۵۲
برگردان از باقر پرهام - نشر مرکز

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
ترجمه شهاب برهان - ۱۳۹۳

مارکس، انگلس
مانيفست کمونيست
۱۸۴۸
مترجم: محمد پور هرمزان

مارکس
فقر فلسفه
۱۸۴۷
مترجم: آرتين آراکل - ناشر: اهورا - ۱۳۸۳

مارکس
ايدئولوژى آلمانى
۱۸۴۶
بخش اول – در باره فلسفه فويرباخ. مترجم: زوبين قهرمان

مارکس
تزهاى در باره فويرباخ
۱۸۴۵
برگردان: تراب ثالث

مارکس، انگلس
خانواده مقدس
۱۸۴٥
ترجمه تيرداد نيکى - انتشارات صمد

مارکس
دست نوشته هاى اقتصادى و فلسفى ۱۸۴۴
۱۸۴۴
ترجمه حسن مرتضوى – انتشارات آگاه

مارکس
در باره مسئله يهود
۱۸۴۴
از کتاب دونوشته از مارکس، مترجم: مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰

مارکس
اداى سهمى به نقد فلسفه حقوق هگل: مقدمه
۱۸۴۴
از کتاب دو نوشته از مارکس، مترجم مرتضى محيط، انتشارات سنبله ۱۳۸۰

مارکس
سانسور و آزادى مطبوعات
۱۸۴۳
ترجمه: حسن مرتضوى - نشر اختران ۱۳۸۳

مارکس
اختلاف بين فلسفه طبيعت دموکريتى و اپيکورى - رساله دکتراى فلسفه
۱۸۴۱
مترجمان: محمود عباديان، حسن قاضى مرادى - نشر اختران ۱۳۸۱