مارچلو موستو
بازبینی مفهوم بیگانگی مارکس
شهريور ۱۳۹۵
ترجمه: محمد عبادی فر - از سايت نقد اقتصاد سياسى

مارچلو موستو
ملاحظاتی درباره تاریخ انترناسیونال اول
ارديبهشت ۱۳۹۴
مقدمه کتاب مارچلو موستو در باره بين الملل اول – ترجمه: رامين جوان

مارچلو موستو
گروندريسه کارل مارکس
۱۳۸۹
ترجمه: حسن مرتضوى – نشر نيکا ۱۳۸۹