مارال جفرودى
در باره انتخابات ترکيه
خرداد ۱۳۹۴
از نشريه اينترنشنال ويوپوينت - مقاله به زبان انگليسى