لئو فرانكل
کمون پاريس
۱۳۸۷
نخستين وزير كار در نخستين حكومت كارگرى - ترجمه از شهزاد سرمدى