فروغ اسدپور
روشنفکران و پروژه هاى (ضد) هژمونيک
خرداد ۱۳۹۳
نگاهى به آراى هايک و نوليبرال هاى ايرانى – انتشارات پراکسيس

فروغ اسدپور
رئاليزم انتقادى
تير ۱۳۹۰
نشر آلترناتيو

فروغ اسدپور
سوژه انقلابي
ارديبهشت ۱۳۸۹
بررسي و نقد فراسوي سرمايه اثر مايكل لبوويتز - نشر بيدار

فروغ اسدپور
نقدی بر نوتاريخيگری
آبان ۱۳۸۶
اشاره به آرای عباس ميلانی