علیرضا کیا
سوسیالیسم چیست؟
دى ۱۳۹۱
خیلی از سوسیالیست‌ها مطرح می‌کنند که مالکیت خصوصی است که جامعه طبقاتی را باعث می‌گردد و برای اینکه جامعه طبقاتی را از بین بُرد، میبایستی که مالکیت خصوصی را لغو نموده و از بین ببریم. چگونه؟ با دولت و مالکیت دولتی. متاسفانه، ما نتایج آن را در روسیه و چین و سایر کشورهای اروپای شرقی مشاهده نمودیم. کارگران در آنجا مطرح می‌کردند که "این دولت تظاهر می‌کند که دستمزد ما را پرداخت می کند و ما تظاهر می کنیم که کار می‌کنیم".