علی فرمانده
حق تعیین سرنوشت یا سیاست "حل" مسئله ملی در ایران!؟
آذر ۱۳۸۵

علی فرمانده
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی
آذر ۱۳۸۵