على نصيرى
بدرود فرمانده
فروردين ۱۳۹۴
فرمانده چه - هديه هنرمند کارگر و کارگر هنرمند، على نصيرى، به رفقاى سوسياليست!