عباس نورزاد آبکنار
اتاق ٩٥
شهریور ١٣٩٦
برشی از تاریخ زندان اوین در دهه ی خونبار شصت - نوشته :عباس نورزاد آبکنار با مقدمه ای از : وزیر فتحی - از سايت فراپيش