شاهين نجفى
پرولتاريا
شهريور ۱۳۹۴
از سايت شاهين نجفى