شاهرخ زمانى
اسماعيل عبدى آزاد بايد گردد!
تير ۱۳۹۴
شاهرخ زمانى از درون زندان گوهر دشت – از کميته حمايت از شاهرخ زمانى

شاهرخ زمانى
در مخالفت با حکم اعدام و دفاع از حق تعيين سرنوشت خلقھا
مهر ۱۳۹۳