سهند رياحى
آینده ناروشن جمهوریت در ترکیه
شهريور ۱۳۹۵
ترکیه شاهد یک کودتای نافرجام بود. کودتایی که به هیچ وجه شباهتی به کودتاهای نظامی سال های قبل نداشت. واقعیت این است که تاریخ ترکیه با کودتاها بیگانه نیست اما این اولین بار است که یک کودتا در ترکیه شکست می خورد و می رود تا فصل جدیدی در ساختار سیاسی اجتماعی ترکیه بگشاید.

سهند رياحى
در باره کوبانى
مصاحبه با تلويزيون دريچه در باره وضعيت کوبانى و سياست هاى ارتجاعى دولت ترکيه