سرجیو گرز
شیلی: خیزش مردمی باید راه را به سوی مجلس موسسان بگشاید
آبان ۱۳۹۸
-  سرجیو گرز از فروم مجلس موسسان - مترجم: ج.ص.