سايمون ولز
خطر فروپاشى اجتماعى - اپيدمى ابولا
مهر ۱۳۹۳
در باره خطر شيوع بيمارى ابولا - انگليسى