زحل گوندوز
ترکيه نوين: نتايج مهلک بت سازى از رشد
خرداد ۱۳۹۴
از مانثلى رويو - مقاله به زبان انگليسى