رومن روسدلسکى
کارگران و سرزمین پدری
بهمن ١٣٩٦
از سايت نقد اقتصاد سیاسی - ترجمه از اميد پايدار

رومن روسدلسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد اول
۱۳۸۹
جلد اول شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹

رومن روسدلسکى
سرمايه مارکس چگونه شکل گرفت - جلد دوم
۱۳۸۹
جلد دوم شرحى مهم در باره طرح اوليه مارکس براى کتاب سرمايه و رجوع گسترده او به منطق هگلى - ترجمه سيمين موحد - نشر قطره – ورجاوند - ۱۳۸۹