رهياب
مامانده ايم - نوروزيه
نوروزيه: ويدئواز دريچه - شعر خوانى: وزير فتحى

رهياب
ما مانده ایم
اسفند ۱۳۸۷
ای شما ای شب پرستان سکوت- آئین پست، ماچوخورشیدفروزان سرخ وگویا مانده ایم - نوروزیه از رهیاب