رمی گرومل
رکود جهانی: بحران کروناویروس به کجا میرود؟
فروردين ١٣٩٩
رمی گرومل از آلترناتیو انقلابی کمونیستی (گرایشی درون حزب نوین ضدسرمایه‌داری). ترجمه ج.ص