رزا لوکزامبورگ
تئوری مارکسیستی و پرولتاریا
اسفند ١٣٩٩
"اگر می‌خواستیم کاری را که مارکس در حق طبقه کارگر معاصر انجام داد در چند کلمه بیان کنیم، می‌توانستیم بگوییم: مارکس طبقهٔ کارگر مدرن را بمثابهٔ یک مقولهٔ تاریخی راززدایی کرد ــ یعنی طبقه‌ای با شرایط تاریخی ویژه‌ای برای وجود و قوانین حرکت. توده‌ کارگران مزدی، که بواسطهٔ تشابه هستی اجتماعی‌شان در جامعه بورژوایی به همبستگی روی مى کردند و به جستجوی راهی برای خلاصی از شرایط‌شان و بخشاً پُلی برای رسیدن به سرزمین موعودِ سوسیالیسم برمى آمدند، طبیعتا پیش‌تر از مارکس نیز در کشورهای کاپیتالیستی وجود داشتند. مارکس نخستین کسی بود که کارگران را به مرتبهٔ طبقه کارگر ارتقاء داد، آنهم با پیوندزدن آحادشان توسطِ تکليف‌ٔ ویژهٔ تاریخیِ تسخیر قدرت سیاسی در انقلاب سوسیالیستی. " - رزا لوکزامبورگ 

رزا لوکزامبورگ
رفرم اجتماعی یا انقلاب؟
١٩٠٠
ترجمه جديد "رفرم اجتماعى يا انقلاب؟" از رزا لوکزامبورگ: ی. کهن (سپتامبر ۲۰۲۰)

رزا لوکزامبورگ
اعتصاب توده اى، حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری
اسفند ١٣٩٨
ترجمه: ی. کهن

رزا لوکزامبورگ
ایستایی و پیشتازی مارکسیسم
۱۹۰۳
برگردان: ی. کهن

رزا لوکزامبورگ
گزيده هايى از رزا لوکزامبورگ
۱۸۹۴-۱۹۱۹
به کوشش پيتر هوديس و کوين اندرسون، مترجم حسن مرتضوى، نشر نيکا ۱۳۸۶

رزا لوکزامبورگ
نامه هاى زندان
۱۹۱۸
از نظم نوين٬ ويژه ۱

رزا لوکزامبورگ
اعتصاب توده اى٬ حزب سياسى و اتحاديه هاى کارگرى - (ترجمه قديمى)
١٩٠٦