رابرت آلبريتون
نظريه ارزش مارکس و مسئله سوژه
مهر ۱۳۹۱
البريتون در اين مقاله بحث مى کند که در حال حاضر نظريه اى شايسته تر از نظريه ارزش مارکس براى تکامل نظريه سوژه وجود ندارد. ترجمه از فروغ اسدپور – نشر بيدار