رائول ونگهم
هشدار به دانش آموزان تمامى اعصار
ارديبهشت ۱۳۹۴
ترجمه: اميد شمس - ۱۹۹۵