ديويد گربر
به مناسبت درگذشت روی باسکار
خرداد ۱۳۹۴
ترجمه: امین حصوری، از سايت پراکسيس – روزنامه گاردين لندن ۴ دسامبر ۲۰۱۴