دانیل بن سعید
نقدی برنظرات جان هالوی درکتاب تغییرجهان بدون کسب قدرت
۲۰۰۵
ترجمه: رامين جوان

دانیل بن سعید
لنین و سیاست بمثابه هنراستراتژیک
۲۰۰۲
ترجمه: رامین جوان