خبات مازيار٬ ئاسو فولادى
ستم ملى در ايران و آلترناتيو کمونيستى
آذر ۱۳۹۱
ستم ملى در ايران و آلترناتيو کمونيستى - از شماره ۱۵ نشريه آلترناتيو