حسن آزاد
در دفاع از نظريه ارزش مارکس
اسفند ۱۳۹۳
بررسى نقد بوم باورک بر نظريه ارزش مارکس - از سايت نشر بيدار