جیمز پلستد
نجات دادن هنر از دست بازار
فروردين ۱۳۹۴
"سرمایه‌داری در حال کشتن هنر است" - ترجمه: هومن کاسبی - از سايت پراکسيس