جورج لوکاچ
تاملى در وحدت انديشه لنين
۱۹۲۴
مترجمين: حسن شمس آورى و عليرضا امير قاسمى، چاپ دوم ۱۹۹۱

جورج لوکاچ
تاريخ و آگاهى طبقاتى
۱۹۲۳
مترجم: محمد جعفر پوينده – ناشر: تجربه