جمعی ازفعالان کارگری
پیش به سوی تشکل سراسری کارگران ایران!
اردیبهشت ۱۳۹۷
بيانيه اول ماه مه از جمعى از فعالان کارگرى ـ لينک براى اعلام پشتيبانى