جمعى از فعالين سوسياليستی
اشتراکی برای بیان اطاعت از فرامین اربابان
خرداد ١٣٩٦
در باره اتحاد احزاب اپوزسیون کرد - جمعى از فعالين سوسياليست ـ مهاباد، خرداد ١٣٩٦