جمعى از فعالين سوسياليستى
مانيفست سوسياليزم انقلابى: پيشنهادى براى بحث
ارديبهشت ۱۳۹۴
از نشريه کندوکاو ۲ - در باره: سرمایه داری محتضر اما وحشی؛ بورژوازی و رقبایش؛ بحران ها، شورش ها و راه حل ها؛ سوسیالیست ها و راه انقلابی سوسیالیسم مارکسی؛ سوسیالیزم انقلابی و ایران معاصر.